Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

Internetový obchod capáčky.com obouvá miminka, batolata, školkou, ale i školou povinné děti už od roku 2013.
Nabízí nejkvalitnější, certifikované a praxí ověřené capáčky na doma, cestování, cvičení, capáčky na ven a i capáčky na zimu.  

Provozovatel internetového obchodu capáčky.com:

Odpovědná osoba:
Bc. Hana Mikulková

Sídlo a fakturační adresa:
Bc. Hana Mikulková
Schöfflerova 2009/41
CZ-130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ: 01330586
DIČ: CZ8860114450
Jsem plátce DPH

Adresa provozovny, korespondenční adresa a adresa pro vrácení/reklamaci zboží:
Bc. Hana Mikulková
Schöfflerova 2009/41
CZ-130 00 Praha 3

Pracovní doba:
Po - Pá: 08:00 - 17:00

Zde jedním kliknutím stáhnete formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu WORD.
Zde jedním kliknutím stáhnete formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu PDF.

Obchodní podmínky platné od 01.10.2023:

1. Úvodní ustanovení
V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) vydává fyzická osoba Bc. Hana Mikulková
tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:
Bc. Hana Mikulková, se sídlem: Schöfflerova 2009/41, CZ-130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 01330586, DIČ: CZ8860114450, E-mail: capacky@capacky.com, telefon: +420 732 226 622, zapsanou pod Spisovou značkou: 310003 - Úřad městské části Praha 3 na straně jedné a kupujícím na straně druhé.
Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.capacky.com (dále jen eshop).
Je-li kupujícím spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami občanským zákoníkem. Jedná-li kupující při objednávání/nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené občanským zákoníkem, přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174 občanského zákoníku.
Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.
Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy
Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.
Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení, případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak E-mailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.
Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné, doběrečné a balné, která je uvedena samostatně).
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.
Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.
Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.
Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3. Práva a povinnosti smluvních stran
Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.
Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.
V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

4. Odstoupení od smlouvy
V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Pokud kupující vrátí zboží nepoškozené, v případě oblečení nenošené a s původními etiketami, má nárok na vrácení celé částky za zboží dle faktury (po započtení v objednávce uplatněných slev).
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího capacky@capacky.com.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky za zboží, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.
Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva
Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.
Platba za zboží se provádí předem některou z podporovaných platebních metod (platby kartou, převod z účtu, bankovní tlačítka apod.), nebo v hotovosti během odběru zboží na dobírku.
Zboží bude kupujícímu dodáno/předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření smlouvy.
K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.
Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

6. Přeprava a dodání zboží
O nákladech na dopravu zboží je kupující informován před dokončením objednávky zboží. Pokud nejsou náklady na dopravu zboží zahrnuty v kupní ceně, jsou pak u každého produktu vyčísleny a pokrývají náklady na dopravu zboží pouze v rámci území České republiky. Náklady na balení zboží jsou zahrnuty v kupní ceně.
Způsob přepravy a převzetí zboží volí kupující z prodávajícím nabízených forem dopravy.
Kupující je povinen překontrolovat stav zboží, zejména neporušenost obalů, při přebírání zboží od přepravce či v odběrném místě. V případě jakýchkoliv závad musí kupující informovat přepravce či správce odběrného místa a v případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky pak tuto nepřevzít. Převzetím zásilky od přepravce kupující stvrzuje, že obal byl neporušen.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, může prodávající požadovat úhradu nákladů spojených s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Kupující souhlasí s tím, že objednané zboží bude vydáno kterékoli osobě, která se bude nacházet na kupujícím uvedené doručovací adrese a která prokáže svoji totožnost předložením platného dokladu totožnosti. Takto vydané zboží se považuje za řádně dodané.

7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost
Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena občanským zákoníkem, konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112 občanského zákoníku.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

8. Ochrana osobních údajů
Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.
Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího/název obchodní firmy, adresu jeho bydliště/sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ/IČ, E-mailovou adresu a telefonní číslo.
Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.
Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

9. Řešení sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10. Závěrečná ujednání
Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.
V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2023


Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například doporučeným dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo E-mailem). Můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, dle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na kontaktní adrese prodávajícího (Bc. Hana Mikulková; Schöfflerova 2009/41; CZ-130 00 Praha 3). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponesete Vy.
2.3 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Zde jedním kliknutím stáhnete formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu WORD.
Zde jedním kliknutím stáhnete formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu PDF.